De bästa arbetskläderna
till de bästa priserna

Villkor och bestämmelser

Användaren av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (nedan även kallade “dessa allmänna villkor”) är OutletBelgium BVBA med säte i 2440 Geel, Grote Steenweg 12, dess rättsinnehavare med allmän äganderätt och alla till OutletBelgium BVBA eller till sådana rättsinnehavare, närstående eller associerade bolag och företag. I dessa allmänna villkor betyder “den andra parten” varje (juridisk) person som är registrerad i handelskammarens handelsregister i Belgien eller i ett utländskt handelsregister och som har ett affärskonto etablerat hos OutletBelgium BVBA och/eller som OutletBelgium BVBA ingår ett avtal med eller till vilken OutletBelgium BVBA lämnar ett erbjudande om att tillhandahålla en tjänst eller leverera varor. Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen ska endast dessa allmänna villkor gälla för våra erbjudanden och åtaganden mellan oss och den andra parten. Tillämpligheten av allmänna inköpsvillkor och/eller andra villkor som används av den andra parten under något som helst namn avvisas härmed uttryckligen.

1. OFFERTER OCH AVTAL

1.1 Alla offerter, erbjudanden, priser och villkor som tillhandahålls av oss är alltid utan förpliktelser och upphör att gälla efter 30 dagar.

1.2 Varje erbjudande baseras på den information som den andra parten tillhandahåller. Den andra parten garanterar att denna information är korrekt och fullständig.

1.3 Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för OutletBelgium BVBA.

1.4 All information som tillhandahålls av OutletBelgium BVBA om storlekar, ritningar, bilder, vikter, sammansättningar och/eller annan information om produkterna har gjorts med omsorg, men OutletBelgium BVBA kan inte garantera att det inte finns några avvikelser i detta avseende. De prover som visas eller tillhandahålls är endast indikationer på de berörda produkterna. Avvikelser i storlek och/eller vikt är möjliga och skall accepteras av den andra parten. Om den andra parten bevisar att de levererade produkterna avviker från OutletBelgium BVBA:s uttalanden eller från proverna i en sådan utsträckning att den inte längre är skyldig att köpa, har den andra parten rätt att häva avtalet, men endast för den del för vilken en sådan upplösning är rimlig, och inte efter det att den andra parten har gett OutletBelgium BVBA ett meddelande om försummelse och OutletBelgium BVBA har gett OutletBelgium BVBA en period på minst 14 dagar för att åtgärda orsaken till den (partiella) upplösningen.

1.5 Alla ritningar, bilder, mått och vikter som tillhandahålls av oss och all annan information som vi tillhandahåller den andra parten enligt avtalet förblir vår egendom och omfattas uttryckligen av upphovsrätt, design- och patenträttigheter, inklusive i händelse av att kostnader uppstår. debiteras. Utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd är det inte tillåtet för den andra parten att kopiera eller reproducera sådana dokument eller att göra dem tillgängliga för granskning eller att göra dem tillgängliga för tredje part.

1.6 Information och råd från oss är av allmän karaktär och är inte bindande. Den andra parten ansvarar för att våra råd genomförs.

1.7 Ett erbjudande upphör att gälla om den produkt som erbjudandet gäller inte längre är tillgänglig under tiden.

1.8 Beställningar och ändringar av dem är bindande för oss endast om de har godkänts eller bekräftats skriftligen av oss eller om leveransen har påbörjats.

1.9 OutletBelgium BVBA:s orderbekräftelse ska anses vara korrekt om inte motparten skriftligen har protesterat mot den inom 8 dagar från datumet för orderbekräftelsen.

1.10. Avtal med eller åtaganden från våra representanter eller andra anställda är inte bindande för oss om inte dessa avtal eller åtaganden har bekräftats skriftligen av oss.

1.11. Den andra partens uppsägning och annullering av avtalet är endast möjlig om vi samtycker till det. I detta fall är den andra parten skyldig att stå för de kostnader som vi har haft för förberedelserna och det partiella genomförandet samt att kompensera de negativa ekonomiska konsekvenserna för oss på grund av att avtalet inte uppfylls. Dessa avgifter uppgår tillsammans till minst 10 % av det överenskomna ordervärdet. 1.12. Den andra parten är skyldig att betala de kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna och det partiella genomförandet av avtalet.

1.12. Den andra parten garanterar att alla rättsliga bestämmelser om de uppgifter som ska behandlas, inklusive de bestämmelser som fastställts av eller i enlighet med den då gällande dataskyddslagstiftningen, har följts och kommer att följas strikt och att alla erforderliga registreringar och andra formaliteter har uppfyllts och att erforderligt samtycke från dess personal har lämnats. Den andra parten ska omedelbart förse OutletBelgium BVBA med all begärd information skriftligen.

1.13. Den andra parten ska ersätta OutletBelgium BVBA för krav från personer vars personuppgifter har registrerats eller behandlas inom ramen för en personregistrering som upprätthålls av den andra parten eller för vilka den andra parten på annat sätt är ansvarig enligt europeisk och/eller belgisk lag eller för vilka krav från tredje part, oavsett om de grundar sig på ersättning, böter, förlikningar, förslag till straffrättsliga transaktioner eller på annat sätt, ska fullt ut ersätta OutletBelgium BVBA i detta avseende.

2. AVTALET

2.1 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2.2 ska avtalet ingås när den andra parten accepterar erbjudandet och uppfyller de relevanta villkoren.

2.2 Om acceptansen skiljer sig (oavsett om det är i mindre avseenden eller inte) från erbjudandet i offerten ska OutletBelgium BVBA inte vara bunden av den. I så fall kommer avtalet inte att ingås i enlighet med detta avvikande godkännande, såvida inte OutletBelgium BVBA anger något annat.

2.3 Om den andra parten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska OutletBelgium BVBA omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt.

2.4 OutletBelgium BVBA kan inom lagliga ramar informera sig om huruvida den andra parten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, samt alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om OutletBelgium BVBA har goda skäl att inte ingå avtalet på grundval av denna undersökning har företaget rätt att vägra en beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för utförandet. OutletBelgium BVBA har alltid rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet från den andra parten.

2.5 Varje avtal ingås under förutsättning att produkterna och/eller tjänsterna i fråga finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

2.6 Ändringar och tillägg till bestämmelser i ett avtal och/eller dessa villkor kan endast överenskommas skriftligen.

2.7 Om en ändring och/eller ett tillägg avtalas i enlighet med artikel 4.7 ska ändringen eller tillägget endast gälla för det relevanta avtalet.

3. PRISER

3.1 Våra priser är angivna i euro och inkluderar inte omsättningsskatt och avgifter som åläggs av statliga och/eller halvstatliga institutioner. De gäller för leveranser fritt fabrik, om inget annat avtalats.

3.2 Om inte annat uttryckligen överenskommits ska kostnaderna för förpackning och frakt, import- och exporttullar, punktskatter och andra avgifter eller skatter som tas ut eller debiteras med avseende på produkterna och deras transport bäras av den andra parten.

3.3 Varje erbjudande baseras på den information som den andra parten tillhandahåller. Den andra parten garanterar att denna information är korrekt och fullständig.

4. KOSTNADSÖKANDE FAKTORER.

4.1 Om inte annat uttryckligen överenskommits får OutletBelgium BVBA acceptera alla förändringar i faktorer som påverkar OutletBelgium BVBA:s pris och kostnader enligt artikel 3, inklusive inköpspriser, växelkurser, import- och exporttullar och andra avgifter, försäkringar, fraktpriser och andra avgifter eller skatter som överförs till den andra parten, såvida inte en tvingande lagbestämmelse utesluter detta. Leveransdatumet är avgörande för den prissättning som avses i artikel 3. OutletBelgium BVBA kan under alla omständigheter överföra ovan nämnda prisändringar om det har gått minst tre månader mellan avtalet och prisökningen utan att avtalet har sagts upp.

4.2 Om en motpart från EU-länder köper en produkt från OutletBelgium BVBA med sitt företagskonto, i samband med leveranser inom gemenskapen kommer att beräknas på grundval av 0% moms Artikel 138 EU:s momsdirektiv 2006/112/EG.

5. LEVERANS OCH RISK

5.1 Leverans av Produkterna ska ske i enlighet med bestämmelserna om leveranskostnad och risköverföring i enlighet med de vanliga villkoren i internationell handel eller de successiva versioner som gäller vid tidpunkten för beställningen.

5.2 Om inget annat avtalats kommer leveranserna att ske från OutletBelgium BVBA:s plats och leveransen och risköverföringen av produkterna kommer alltid att ske på den plats och vid den tidpunkt då produkterna är redo för leverans till den andra parten.

5.3 Den leveranstid som anges av OutletBelgium BVBA är baserad på de omständigheter som gäller för leverantören vid tidpunkten för avtalets ingående och, i den mån den är beroende av tredje parters prestationer, på den information som dessa tredje parter lämnar till OutletBelgium BVBA. En överenskommen leveransperiod är inte en tidsfrist, om inte annat uttryckligen överenskommits.

5.4 Vid försenad leverans ska den andra parten skriftligen meddela oss om förseningen i förväg om det är fråga om en försening från vår sida.

5.5 Vid försenad leverans har motparten inte rätt till ersättning eller möjlighet till upplösning eller annullering av avtalet och kan inte heller avbryta mottagandet och betalningen, såvida vi inte gör oss skyldiga till uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida, såvida inte Leveranstiden är sådan att motparten inte rimligen kan förväntas uppfylla den relevanta delen av avtalet. Den andra parten har då rätt att upplösa eller säga upp avtalet för den del som är absolut nödvändig, förutsatt att den skriftligen meddelar OutletBelgium BVBA detta och utan att det påverkar OutletBelgium BVBA:s rätt att returnera de berörda produkterna inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet. eller att leverera till den andra parten.

5.6 Om inget annat avtalas levereras varorna i beställningen till en adress.

6. FORCE MAJEURE

6.1 OutletBelgium BVBA är inte skyldig att fullgöra en förpliktelse gentemot den andra parten, om detta förhindras på grund av en omständighet som inte beror på fel och inte på lag, rättsakt eller allmänt accepterade åsikter om detta. Leveransskyldigheten upphävs i händelse av force majeure. Om denna period överstiger tre månader har båda parter rätt att häva avtalet. I händelse av force majeure ska den andra parten inte ha rätt till någon (skadestånds)ersättning, även om OutletBelgium BVBA inte skulle ha någon fördel på grund av force majeure.

6.2 Om vi delvis har uppfyllt våra skyldigheter när force majeure inträffar eller endast delvis kan uppfylla våra skyldigheter, har vi rätt att separat fakturera den del som redan levererats eller den del som ska levereras, och motparten är skyldig att betala denna faktura som om det rörde sig om ett separat avtal.

6.3. Faktorer som utgör force majeure mellan parterna inkluderar också särskilt brand, stöld, krigshandlingar, upplopp, strejker, företagsbesättningar, företagsstörningar, krig, hårt väder, försening eller inställd leverans av material eller leveranser och/eller tjänster eller andra problem under produktionen av OutletBelgium BVBA eller dess leverantörer, ingripande av regerings- eller tillsynsmyndigheter, rättsliga krav som hindrar användningen av de levererade varorna, och i allmänhet förutse och inte förutse en orsak som ligger utanför vår kontroll och genomförandet av avtalet blir allt svårare för oss.

6.4 OutletBelgium BVBA har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (fortsatt) uppfyllande av avtalet inträffar efter det att OutletBelgium BVBA borde ha uppfyllt sin skyldighet.

7. BETALNINGAR

7.1 Varje betalning som görs av den andra parten ska i första hand tjäna till att reglera den ränta som den andra parten är skyldig och de inkassokostnader som vi ådragit oss, och därefter till att reglera de äldsta utestående fordringarna, även om den andra parten uppger att betalningen avser en senare faktura.

7.2 Betalningar måste göras utan avdrag, uppskov eller avräkning till ett bankkonto som vi har utsett senast trettio (30) dagar efter fakturadatumet. Korrigeringar som krävs av den andra parten på grund av pris- och kvantitetsskillnader kommer att bedömas av OutletBelgium BVBA och krediteras vid behov. Detta ska inte påverka den andra partens skyldighet att betala det belopp som ursprungligen fakturerats till OutletBelgium BVBA inom den period som anges för detta ändamål. Invändningar mot det fakturerade beloppet ska inte upphäva betalningsskyldigheten.

7.3 Vi har dock rätt att, efter eget gottfinnande, endast under förutsättning av förskottsbetalning eller mot säkerhet och / eller andra villkor för den andra parten, inklusive de vanliga villkoren för dokumentkrediter såsom oåterkalleliga brev eller krediter, kontant mot dokument eller kontant mot leverans, annars kommer OutletBelgium BVBA inte att leverera. Med denna förskottsbetalning börjar leveransperioden när OutletBelgium BVBA tar emot betalningen.

7.4 OutletBelgium BVBA kan fakturera den andra parten varje sista dag i månaden för alla inköp som gjorts under den månaden tillsammans. OutletBelgium BVBA har rätt att fastställa ett maximalt belopp för det totala beloppet för den månatliga återbetalningen.

8. RÄNTA OCH KOSTNADER

8.1 De betalningsvillkor som avses i artikel 7 är strikta tidsfrister. Den andra parten ska därför vara i dröjsmål efter utgången av den överenskomna betalningsperioden utan att ha blivit varslad om dröjsmål.

8.2 Från och med dagen för betalningsförsummelse till och med dagen för full betalning ska den andra parten vara skyldig 1 % dröjsmålsränta per månad på det utestående beloppet, såvida inte den lagstadgade kommersiella räntan är högre. I så fall ska den lagstadgade handelsräntan betalas på det utestående beloppet. Ränta på det förfallna beloppet ska beräknas från och med den dag då den andra parten försummade sina skyldigheter till och med den dag då hela det förfallna beloppet betalas.

8.3 Alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som vi ådragit oss, inklusive advokatarvoden och kostnader som inte har likviderats genom dom, ska bäras av den andra parten. De utomrättsliga kostnaderna ska uppgå till minst femton procent av det huvudsakliga beloppet, med ett minimum på 500 euro exklusive moms. Vi kan också, efter eget gottfinnande, debitera den andra parten för de faktiska kostnaderna. Rättegångskostnaderna ska baseras på de faktiska kostnader som vi ådragit oss.

9. DELLEVERANSER.

9.1 När en del av en beställning är klar kan vi efter eget gottfinnande leverera den delen eller vänta tills allt som beställts är klart. Vid leverans av beställningar i delar i enlighet med ovanstående bestämmelser och vid leverans av successiva delar av en beställning enligt ett avtal ska varje leverans/leverans anses vara ett separat avtal som inte kan accepteras efter det att den andra parten har accepterat de levererade varorna. came back.

10. LAGER

10.1 Om den andra parten av någon anledning inte kan ta emot varorna vid den överenskomna tidpunkten och de är redo att skickas, kommer den andra parten att vara i dröjsmål utan att ha blivit varslad. OutletBelgium BVBA har då rätt att lagra varorna på den andra partens bekostnad och risk i högst sex månader eller sälja dem till tredje part, förutsatt att våra lagringsmöjligheter tillåter detta.

10.2 I förekommande fall ska den andra parten vara skyldig att ersätta kostnaderna för lagring och förvaring i enlighet med de standarder som rimligen kan användas för perioden från den leveranstid som anges i avtalet till den dag då den slutliga leveransen sker. Den andra parten ska vidare vara skyldig köpeskillingen plus ränta och kostnader (som ersättning) minus nettointäkterna från försäljningen till en sådan tredje part, om tillämpligt.

11. SÄKERHET, RÄTT TILL FÖRPLIKTELSER OCH ÄGANDERÄTT

11.1 Om vi anser att det finns skäl till det, har vi alltid rätt att kräva rimlig ytterligare säkerhet från motparten för betalning av de varor som köpts av honom. I avsaknad av en sådan säkerhet har vi rätt att avbryta genomförandet av det ingångna avtalet eller att upplösa avtalet utan domstolsförfarande genom ett enkelt skriftligt meddelande och att kräva skadestånd om vi så önskar.

11.2 Alla varor som vi innehar för den andra parten ska anses vara pantsatta för alla belopp som den andra parten är skyldig eller som är skyldiga oss av någon anledning.

11.3. Alla varor som levereras av oss och som innehas av eller under den andra parten ska förbli vår egendom tills den andra parten deklarerar våra fordringar med avseende på ersättningen – inklusive inte bara köpeskillingen utan även eventuella fordringar som vi kan ha mot den på grund av bristande efterlevnad av ovanstående avtal, inklusive våra fordringar med avseende på böter, ränta och kostnader – för leverans eller leverans av de varor som vi har levererat till den andra parten enligt avtalet eller för betalning av det arbete som ska utföras eller utföras.

11.4 Den andra parten måste alltid göra allt som rimligen kan förväntas av den för att skydda OutletBelgium BVBA:s äganderätt om och så snart den andra parten brister i fullgörandet av en eller flera av sina förpliktelser eller agerar i strid med bestämmelserna i detta avtal.Vi har rätt att återta de levererade varor som avses i denna artikel som vår egendom utan rättslig åtgärd. Den andra parten ska i förväg ge OutletBelgium BVBA och tredje part som utsetts av OutletBelgium BVBA ovillkorligt och återkalleligt tillstånd att komma in på alla platser där OutletBelgium BVBA:s fastigheter är belägna och att ta tillbaka sådana föremål, och den andra parten ska samarbeta med detta. Alla kostnader för att återta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet ska bäras av den andra parten.

11.5 Så länge motparten inte har betalat de ovannämnda fordringarna har den inte rätt att sälja vidare de varor som vi har levererat och får aldrig användas som betalningsmedel, inte heller [icke-besittningsrätt] eller på annat sätt belastas på något annat sätt. Förbudet mot alienation, pantsättning och belastning har en uttrycklig äganderättseffekt. Det är därför inte möjligt enligt fastighetslagstiftningen att alienera, pantsätta eller på annat sätt belasta egendomen.

11.6 Den andra parten förbinder sig att förklara för tredje part som vill fastställa en sådan rättighet att den inte har rätt att göra det.

11.7 När motparten har uppfyllt alla sina betalningsskyldigheter som följer av de fordringar som avses ovan, ska vi överföra äganderätten till de levererade varorna med förbehåll för en panträtt från vår sida som ytterligare säkerhet för andra fordringar som vi har på motparten. På vår första begäran ska den andra parten samarbeta med alla åtgärder som krävs i detta sammanhang.

11.8 I händelse av en konkursansökan, en ansökan om (provisorisk) betalningsinställelse eller om försiktighetsåtgärder vidtas eller om tredje part vill fastställa eller hävda rättigheter i förhållande till den andra partens varor, är den andra parten skyldig att utan dröjsmål meddela oss och omedelbart underrätta den beslagtagande utmätningsmannen, förvaltaren eller mottagaren av OutletBelgium BVBA:s egendomsrättigheter.

11.9 Om den andra parten, trots en skriftlig påminnelse, vägrar att samarbeta för att återta de levererade varorna, kommer den andra parten att vara i dröjsmål i detta avseende och kommer att förlora ett omedelbart utkrävbart bötesbelopp på 500 euro per dag om den är/förblir i dröjsmål.

11.10. Den andra parten ska vara ansvarig gentemot oss för skador som uppstår på varorna före den överföring av äganderätten som avses i punkt 3. Upplösning och återvinning ska inte påverka vår rätt till ersättning för skador och förluster. I sådana fall ska alla krav från oss på den andra parten vara förfallna och betalbara omedelbart och i sin helhet.

12. GARANTI OCH REKLAM

12.1 Vi garanterar god kvalitet på de varor som vi levererar och garanterar 1 år efter leverans att våra varor kan användas för det ändamål för vilket de tillverkades, att de delar som används uppfyller de standarder som utarbetats för detta ändamål och i enlighet med de specifikationer som anges i avtalet. Om motparten bevisar oacceptabla avvikelser, skador, defekter och/eller andra brister är vi villiga att efter eget gottfinnande reparera och/eller ersätta gratis eller kreditera värdet av de produkter som konstaterats vara defekta. Leverans av varor till oss som är defekta, med förbehåll för följande villkor.

12.2 Garantin täcker inte defekter i produkterna som orsakas av normalt slitage, missbruk eller vårdslös användning och/eller skador som orsakats av omständigheter utanför OutletBelgium BVBA:s kontroll, inklusive väderförhållanden, den andra partens eller slutanvändarnas utförande, sol- och ljuspåverkan och/eller skador som uppkommit under den andra partens förvaring eller transport.

12.3 Den andra parten är skyldig att inom tre (3) dagar efter leveransen av varorna undersöka om de levererade varorna är defekta och kontrollera om kvalitet och kvantitet motsvarar det som avtalats och, vid skriftligt klagomål, hitta eventuella avvikelser.

12.4 Reklamationer om omedelbart synliga avvikelser i de levererade kvantiteterna och/eller omedelbart synliga fel, utebliven leverans enligt prov, fel och skador på en försändelse som mottagits av motparten ska antecknas på fraktsedeln, annars förverkas rätten till reklamation i detta avseende. Klagomål på fakturor måste skriftligen inkomma till oss inom fjorton (14) dagar från fakturadatumet vid äventyr av förverkande av rättigheter.

12.5 Under denna period ska den andra parten hantera produkterna och förpackningarna med omsorg. Den andra parten kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om den vill behålla produkten. De varor som klagomålet gäller måste vara tillgängliga för oss.

12.6 Om ett klagomål delvis eller helt och hållet löses av oss efter utgången av den ovan nämnda perioden, sker detta helt utan förpliktelser och utan att motparten kan dra några rättigheter av detta.

12.7 De rapporterade klagomålen kommer att utvärderas av oss. Om det visar sig att de är berättigade, reparerar eller ersätter vi i möjligaste mån de produkter som visat sig vara defekta. Vid reparation eller utbyte av varor sker detta i våra lokaler eller, om vi så önskar, på den plats där varorna faktiskt finns.

12.8 Om detta inte är möjligt levererar vi alltid nya produkter efter att ha returnerat de defekta produkterna.

12.9 Om reparation, omleverans eller efterföljande leverans inte är möjlig, eller om sådan omleverans eller efterföljande leverans inte uppfyller de ursprungliga specifikationerna, kommer vi att kreditera motsvarande värde av de levererade varorna. Vi är inte på något sätt skyldiga att betala mer än värdet av de varor som vi anser vara defekta.

12.10. Om klagomålen visar sig vara ogrundade ska den andra parten stå för kostnaderna för utredningen med skyldighet att återta de reklamerade varorna.

12.11. Reklamationer ger inte den andra parten rätt att ställa in betalningen och kvittning är uttryckligen utesluten. Reklamationer avseende en del av beställningen ger inte den andra parten rätt att avvisa eller vägra hela beställningen.

12.12. Genom att utföra något av ovanstående ska OutletBelgium BVBA vara helt befriad från sina garantiförpliktelser och OutletBelgium BVBA ska inte vara skyldig att betala någon ytterligare (skadestånds)ersättning.

13. RETURNERING

13.1 Om inget annat avtalats kan returer endast göras i enlighet med det returförfarande som används av OutletBelgium BVBA.

13.2 En retur från den andra parten är endast möjlig efter en föregående elektronisk begäran om retur till info@arbetskladersverige.com med angivande av följande: artikelnummer, färg, storlek och antal artiklar som ska returneras, samt OutletBelgium BVBA:s ordernummer eller den andra partens inköpsnummer och efter mottagande av det returnummer som OutletBelgium BVBA tilldelat på begäran om retur.

13.3 Efter att ha fått returnumret kan de registrerade varorna endast returneras till OutletBelgium BVBA i ursprungligt, oanvänt och oskadat skick och i originalförpackning, med angivande av det tilldelade returnumret och enligt OutletBelgium BVBA:s rimliga och tydliga returinstruktioner. Om inget annat avtalats, sker returer på den andra partens bekostnad och risk.

13.4 För varor som returneras inom en månad efter köpet återbetalas 100 % av köpesumman (exklusive fraktkostnader). Därefter gäller 75 % återbetalning för returer inom 2 månader och 50 % återbetalning för returer inom 3 månader. Varor som returneras efter 3 månader återbetalas inte.

13.5 Endast oanvända och oskadade föremål i originalförpackning tas emot. Om föremålen måste packas om debiteras 1 euro per föremål. Passform- eller storleksserier godkänns endast efter samråd.

13.6 Eftersom det tar längre tid att behandla varor som inte har registrerats i enlighet med returförfarandet är vi tvungna att ta ut behandlingskostnader för detta. Vi förbehåller oss rätten att förstöra returnerade produkter som är äldre än 3 månader efter konsultationen.

13.7 Returnering i enlighet med bestämmelserna i 13.1-13.6 är möjlig för produkter i standardlager. Specialerbjudanden kan inte returneras på grund av den unika design som beställts av den andra parten.

14. FAKTURERING

14.1 Vi har rätt att kvitta alla belopp och räntor som är skyldiga från den andra parten och som inte har betalats mot eventuella försäljningsbonusar och reklamavgifter som vi har lovat den andra parten.

15. ANSVAR

15.1 Vi är inte ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår av någon som helst orsak hos den andra parten eller tredje part i samband med varor eller tjänster som levereras av oss, såvida inte förlusten eller skadan beror på uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet hos våra tjänstemän.

15.2 Med direkt skada avses uteslutande de rimliga kostnaderna för att fastställa skadans orsak och omfattning, i den mån fastställandet avser skada i den mening som avses i dessa allmänna villkor, samt alla rimliga kostnader som uppstår för att säkerställa att OutletBelgium BVBA inte uppfyller avtalet på ett korrekt sätt, i den mån dessa kan tillskrivas OutletBelgium BVBA och rimliga kostnader för att förhindra eller begränsa direkt skada i enlighet med dessa allmänna villkor.

15.3 Utan hinder av ovanstående ska vi aldrig vara ansvariga för:
Följdskador och/eller indirekta skador, såsom avbrott i verksamheten, utebliven vinst, förlust av pengar, uteblivna besparingar och andra följdskador.
B Skador orsakade av hjälppersonal;
C Skada på tredje parts varor.

15.4 Om vi, trots bestämmelserna i denna artikel, är skyldiga att betala ersättning av någon anledning, har endast nettobeloppet rätt till ersättning för varje händelse (där en sammanhängande serie av händelser räknas som en händelse). Fakturavärdet för den aktuella leveransen eller, om detta belopp är högre, beloppet för den betalning som försäkringsgivaren ska göra i detta fall.

15.5 Om förhållandet mellan den betalning som ska göras av den andra parten och omfattningen av den förlust som den andra parten har lidit ger anledning till det, ska den förlust som ska ersättas av oss minskas.

15.6 Med undantag för grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel från OutletBelgium BVBA:s sida eller dess chefer, ersätter den andra parten oss från alla krav från tredje part, oavsett orsak, avseende skador, kostnader eller ränta för fritt levererade varor och/eller tjänster som är resultatet av användningen av de levererade varorna eller av eller som härrör från det avtal som ingåtts med den andra parten.

15.7 Vi är aldrig ansvariga för innehållet i de uppgifter som används eller kommer att användas på våra produkter, oavsett om vi ingriper eller inte (bild, ljud eller uppgifter). OutletBelgium BVBA ansvarar inte för skador av något slag som orsakas av OutletBelgium BVBA på grund av felaktig och/eller ofullständig information som lämnats av eller på uppdrag av den andra parten.

15.8 Alla anspråk mot OutletBelgium BVBA upphör 1 år efter leverans.

16. SUSPENSION OCH UPPLÖSNING

16.1. Om den andra parten underlåter att fullgöra en skyldighet som följer av ett avtal på ett korrekt sätt eller inom den fastställda perioden eller på annat sätt underlåter att göra det i tid, kommer en dom eller ett beslag att tas ut mot den andra parten, en (tillfällig) betalningsinställelse kommer att beviljas eller en ansökan om insolvens kommer att lämnas in, stängning eller likvidation av den andra partens verksamhet, den andra parten kommer att vara i dröjsmål och OutletBelgium BVBA kommer att ha rätt att, utan meddelande om dröjsmål eller rättsligt ingripande:

16.2. avbryta genomförandet av detta avtal och de avtal som är direkt relaterade till det tills betalningen är tillräckligt säkrad, och/eller

16.3. den andra parten att säga upp detta avtal och direkt relaterade avtal helt eller delvis;

16.4. Allt detta utan att det påverkar OutletBelgium BVBA:s övriga rättigheter enligt avtal med den andra parten och utan att OutletBelgium BVBA är skyldigt att betala någon ersättning.

16.5 I händelse av att en händelse inträffar enligt artikel 16.1 ska OutletBelgium BVBA:s alla fordringar på den andra parten förfallas och betalas omedelbart och i sin helhet, och OutletBelgium BVBA ska ha rätt att ta tillbaka de berörda produkterna. I så fall har OutletBelgium BVBA och dess ombud rätt att gå in i den andra partens lokaler och byggnader för att ta produkterna i besittning. Den andra parten är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att OutletBelgium BVBA ska kunna utöva sina rättigheter.

17. OLIKA FRÅGOR

17.1 Texten i den nederländska versionen av dessa allmänna villkor i en översatt version ska vara avgörande vid osäkerhet.

17.2 Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller ogiltig, ska övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor förbli fullt gällande och vi ska samråda med den andra parten för att komma överens om en ny bestämmelse som ersätter den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen, med hänsyn till syftet och avsikten med den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen så långt det är möjligt.

17.3 Vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Ändringarna ska även gälla för redan ingångna avtal. Ändringar ska träda i kraft en månad efter det att de anmälts genom skriftligt meddelande till den andra parten, inklusive överföring av de ändrade allmänna villkoren. Om den andra parten inte vill acceptera ändringarna av de allmänna villkoren har den rätt att avvisa dessa ändringar genom ett rekommenderat brev tills ändringarna träder i kraft. Om den andra parten inte gör det anses den andra parten ha godkänt ändringarna efter ikraftträdandet.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

18.1 Avtalet mellan oss och den andra parten och de skyldigheter som följer av det ska uteslutande regleras av belgisk lag, med undantag för bestämmelserna i Wienkonventionen om försäljning.

18.2 Alla tvister som uppstår i samband med erbjudanden, avtal och andra rättsliga relationer mellan oss och den andra parten ska uteslutande avgöras av den behöriga domaren vid distriktsdomstolen i Turnhout, Belgien.

Vill du få våra senaste erbjudanden?
Ange din e-mail nedan.